Skip to content Skip to footer

Koordinator

Ko-aplikantë

Grupi i synuar

Grupi kryesor i synuar është grupi më i gjerë i organizatave të shoqërisë civile që punojnë në edukimin e të rinjve, shoqërinë civile dhe arsimin për EU, parandalimin e radikalizimit që mund të çojë në ekstremizëm të
dhunshëm dhe terrorizëm.

Grupi i dytë i synuar janë të rinjtë e vendosur në komunat e Shkupit, Kumanovës dhe Strugës.

Grupi i tretë i synuar janë përfaqësuesit e qeverive lokale, shkollat e mesme dhe grupet e veprimit në komunitet.

Përdoruesit e fundit janë të rinjtë, familjet e tyre dhe banorët në zonat e komunave të Shkupit, Kumanovës dhe Strugës.

Qëllimi

Qëllimi i përgjithshëm

Përforcimi i kapacitetit të shoqërisë civile lokale për të ndërtuar rezistencë kundër radikalizimit të të rinjve në Maqedoninë e Veriut.

Qëllimi specifik

Zhvillimi i një platforme të edukimit qytetar për të rinjtë, hartimi i rrativave motivuese dhe narrativave alternative për edukimin qytetar, si një mjet për të parandaluar radikalizimin e të rinjve.

Rezultatet


Platformë e zhvilluar dhe funksionale për edukimin qytetar të të rinjve, e krijuar për të hartuar kundër-narrativa dhe narrativa alternative për të parandaluar radikalizimin që çon në ekstremizëm të dhunshëm dhe terrorizëm.

2. Realizimi i platformës qytetare për edukimin e të rinjve si mjet për kundër-narrativa dhe rrëfime alternative për të parandaluar radikalizimin që mund të çojë në ekstremizëm të dhunshëm dhe terrorizëm.

3. Promovimi i bashkëpunimit ndëretnik të të rinjve në qytetet multikulturore të Shkupit, Kumanovës dhe Strugës.

Аktivitete

Zhvillimi i një platforme për organizatat e shoqërisë civile për edukimin e të rinjve
 1. Organizimi i punëtorive për organizatat e shoqërisë civile mbi kundërnarrativat dhe narrativat alternative, për të parandaluar radikalizimin që mund të çojë në ekstremizëm të dhunshëm dhe terrorizëm në Strugë, Kumanovë dhe Shkup
 2. Krijimi i një platforme qytetare për organizatat e shoqërisë civile për edukimin e të rinjve, në mënyrë që të zhvillojë kundër-narrativa dhe narrativa alternative për radikalizimin dhe narrativave për ekstremizëm të dhunshëm.
 3. Dizajnimi dhe funksionalizimi i një aplikacioni mobil dhe web për platformën për organizata qytetare
 4. Ndërtimi i kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile për platformën e arsimit për të rinjtë, me fokus në parandalimin e radikalizimit që çon në ekstremizëm të dhunshëm dhe terrorizëm, edukim qytetar, avokim dhe transparencë

Zbatimi i elementeve për edukimin qytetar të të rinjve si një mjet për parandalimin dhe luftën kundër radikalizimit të të rinjve

 1. Nënshkrimi i një Memorandumi të mirëkuptimit me komunat për promovimin e platformës on-line dhe off-line për edukimin qytetar të të rinjve.
 2. Zhvillimi i një manuali për zbulimin e hershëm të radikalizimit të të rinjve
 3. Përpilimi i programit për edukimin qytetar joformal të të rinjve për menaxhimin me radikalët dhe promovimin e bashkëpunimin ndërkulturor
 4. Organizimi i trajnimit për të rinjtë dhe organizatat e shoqërisë civile për shkrim-leximin ndërkulturor, socio-ekonomik dhe mediatik
 5. Organizimi i 3 punëtorive ndër-komunale për të rinjtë dhe OSHC-të

Promovimi i iniciativave pozitive të të rinjve si një mjet për të parandaluar radikalizimin e të rinjve

 1. Organizimi i mbulimit mediatik dixhital të aktiviteteve të platformës qytetare
 2. Organizimi i një garre për të rinjtë për idetë më të mira për zhvillimin e komunitetit
 3. Organizimi i konferencës përfundimtare
Lokacioni

Maqedonia e Veriut – pjesë të qytetit të Shkupit, Strugës dhe Kumanovës

Data e fillimit

01/01/2021

Data e përfundimit

31/12/2023


Kjo faqe interneti është krijuar dhe mirëmbajtur me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi e vetme e projektit “Platforma për edukimin e të rinjve për luftën kundër radikalizimit (Të Rinjtë Kundër Dhunës)” dhe nuk pasqyron pikëpamjet e Bashkimit Europian.

IEP © 2024.

All Rights Reserved.