Skip to content Skip to footer
новости

Тековни активности

Завршија трите состаноци за Стратешко планирање на Платформата ,,Младите против насилство”  за 2024-2025
Платформата “Младите против насилство”, спроведе три - еднодневни состаноци со граѓанските организации – членки каде што се идентификуваа и приоретизираа клучните области од значење за Платформата, се анализираа јаките и слаби страни, можностите,…
Повик за пријава на учесници на младински натпревар за најдобри идеи за развој на заедницата
Проектот “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)“, кој се спроведува од страна на Иницијатива за Европска Перспектива од Скопје како ко-ординатор на проектот во партнерство со…
Цели

Градење отпорност против радикализација на младинското население

Граѓанска едукативна платформа за млади, дизајнирање на мотивирачки наративи и алтернативни наративи за граѓанско образование

Бенефити за членките на Платформата:

 • Пристап до контакти и вмрежувања, одредени документи и дата база на Платформата
 • Зајакнување на капацитетот и учење, можност за учество на обуки, семинари, консултативни процеси и тн.
 • Добивање инфо за активности и тековни проекти, актуелности и можност за партиципирање на одредени проекти
 • Релевантни корисни информации за различен пристап и решавање на проблемот со насилство кај младите и најразлични форми на радикализација
 • Консултација со релевантни личности од различни институции кој работат на ова тема
 • Полесно пронаоѓање на партнери за аплицирање на проекти во делот предвиден за споделување на идеи, добри практики, препорака, одржливост и тн .
 • Можност за градење на меѓу-секторска соработка со јавни институции на локално и национално ниво за одржлив развој

Очекувања од членството:

 • Промоција на неформалното образование и поттикнување на креирање системи
 • Активно да придонесува во процесот на промоција и развој на Платформата преку најразлични активности на организацијата
 • Активно да сорбаотува со сите релевантни чинители во областа на млади, насилен екстремизам кој води до тероризам, превенција, радикализација.
 • Да учествува во процесите за креирање на политики за превенција за насилен екстремизам и тероризам на национално ниво.
 • Активно да учествува во процесот на крирање позитивни наративи/содржини во рамки на Платформата
 • Да ја поддржува Платформата во сите нејзини процеси и активности
корисници

Целни групи

 1. Главната целна група се пошироката група на граѓански организации кои работат на образование за млади, граѓанско општество и ЕУ
  образование, спречување на радикализација што може да доведе до
  насилен екстремизам и тероризам.
 2. Втората целна група се млади лоцирани во општините Скопје, Куманово и Струга.
 3. Третата целна група се претставници на локалните самоуправи,
  средни училишта и акциони групи во заедницата. Крајни корисници се млади, нивните семејства и жители во областите на општините Скопје, Куманово и Струга.

Следи ги нашите активности преку email

0
Средни училишта
0
Граѓански организации
0
Соработници
0
Опфатени млади

Достапно и на мобилни уреди

Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација

Развој на платформа за граѓански организации

повеќе

граѓанско образование на младите

повеќе

позитивни младински иницијативи

повеќе

Истражувања и анализи

Користиме врвни истражувања и анализи пред да ги испланираме нашите активности

Канцеларија за млади, Младински центар и Службеник за млади се сервисите за млади кои што треба да ги обезбеди секоја општина на локално ниво во РСМ и истите се предвидени со Законот за младинско учество и младински политики.

Закон за младинско учество и младински политики, (2020), Службен весник на РСМ бр. 10

12 август е прогласен за Меѓународен ден на млади согласно резолуцијата 54/120 на ОН

UNESCO

Volunteer

Политичкото учество на младите може, но не мора да биде поврзано со членувањето во политичка партија. Политичкото учество на младите е исто така учество во процесите на донесување одлуки

Бојан Кордалов, Прирачник за млади гласачи

Volunteer

Оваа веб-страница е креирана и се одржува со финансиска поддршка на Европската Унија. Нејзината содржина е единствена одговорност на проектот “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)” и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

IEP © 2023.

All Rights Reserved.