Skip to content Skip to footer
новости

Тековни активности

Конференција на Платформата за граѓанско образование на млади за борба против радикализација – Младите против насилство
На конференцијата се презентираа резултатите на проектот, како и Платформата ,,Младите против насилство” - целосно функционалната Платформа за граѓански организации кои работат на полето млади и разните видови на насилство, со дефинирани правила,…
Младите со иницијативи за својата заедница
Од млади за млади: натпревар на младински иницијативи коишто решаваат определен проблем во заедницата Менторството е еден од најдобрите начини за учење и следење на прогрес на индивидуалци или група. Токму ваква можност…
Цели

Градење отпорност против радикализација на младинското население

Граѓанска едукативна платформа за млади, дизајнирање на мотивирачки наративи и алтернативни наративи за граѓанско образование

Бенефити за членките на Платформата:

 • Пристап до контакти и вмрежувања, одредени документи и дата база на Платформата
 • Зајакнување на капацитетот и учење, можност за учество на обуки, семинари, консултативни процеси и тн.
 • Добивање инфо за активности и тековни проекти, актуелности и можност за партиципирање на одредени проекти
 • Релевантни корисни информации за различен пристап и решавање на проблемот со насилство кај младите и најразлични форми на радикализација
 • Консултација со релевантни личности од различни институции кој работат на ова тема
 • Полесно пронаоѓање на партнери за аплицирање на проекти во делот предвиден за споделување на идеи, добри практики, препорака, одржливост и тн .
 • Можност за градење на меѓу-секторска соработка со јавни институции на локално и национално ниво за одржлив развој

Очекувања од членството:

 • Промоција на неформалното образование и поттикнување на креирање системи
 • Активно да придонесува во процесот на промоција и развој на Платформата преку најразлични активности на организацијата
 • Активно да сорбаотува со сите релевантни чинители во областа на млади, насилен екстремизам кој води до тероризам, превенција, радикализација.
 • Да учествува во процесите за креирање на политики за превенција за насилен екстремизам и тероризам на национално ниво.
 • Активно да учествува во процесот на крирање позитивни наративи/содржини во рамки на Платформата
 • Да ја поддржува Платформата во сите нејзини процеси и активности
корисници

Целни групи

 1. Главната целна група се пошироката група на граѓански организации кои работат на образование за млади, граѓанско општество и ЕУ
  образование, спречување на радикализација што може да доведе до
  насилен екстремизам и тероризам.
 2. Втората целна група се млади лоцирани во општините Скопје, Куманово и Струга.
 3. Третата целна група се претставници на локалните самоуправи,
  средни училишта и акциони групи во заедницата. Крајни корисници се млади, нивните семејства и жители во областите на општините Скопје, Куманово и Струга.

Следи ги нашите активности преку email

0
Средни училишта
0
Граѓански организации
0
Соработници
0
Опфатени млади

Достапно и на мобилни уреди

Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација

Развој на платформа за граѓански организации

повеќе

граѓанско образование на младите

повеќе

позитивни младински иницијативи

повеќе

Истражувања и анализи

Користиме врвни истражувања и анализи пред да ги испланираме нашите активности

Околу 40 % од младите имаат позитивен став кон политичката партиципација кога станува збор за потпишување петиции, учество на протести и учество во активностина волонтерски или граѓански организации

Марија Топузова Латковиќ, СТУДИЈА ЗА МЛАДИ НА С. МАКЕДОНИЈА

Volunteer

Канцеларија за млади, Младински центар и Службеник за млади се сервисите за млади кои што треба да ги обезбеди секоја општина на локално ниво во РСМ и истите се предвидени со Законот за младинско учество и младински политики.

Закон за младинско учество и младински политики, (2020), Службен весник на РСМ бр. 10

Политичкото учество на младите може, но не мора да биде поврзано со членувањето во политичка партија. Политичкото учество на младите е исто така учество во процесите на донесување одлуки

Бојан Кордалов, Прирачник за млади гласачи

Volunteer

Оваа веб-страница е креирана и се одржува со финансиска поддршка на Европската Унија. Нејзината содржина е единствена одговорност на проектот “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)” и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

IEP © 2024.

All Rights Reserved.