Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

  • Edukimi i të rinjve mbi temën të rinjtë kundër dhunës dhe sqarimi i koncepteve dhe terminologjisë përkatëse.
  • Trajnime, seminare, ligjërata në shkolla, fokus grupe.
  • Përdorimi i rrjeteve sociale, ndarja e shembujve pozitivë përmes videove, organizimi i debateve në internet për të rinjtë, punëtori, etj.
  • Përforcimi i aftësive shoqërore të të rinjve.
  • Ofrimi indirekt i ndihmës psikologjike për viktimat e dhunës, përmes organizatave/institucioneve përkatëse.
  • Rrjetëzimi i aktorëve kryesorë përfshirë organizatat e shoqërisë civile, shkollat, komunat, Unionin e nxënësve të shkollave të mesme, grupet joformale dhe aktorët dhe institucionet e tjera përkatëse.
  • Zhvillimi i përbashkët i një strategjie, plani veprimi dhe fushate përmes të cilëve do të bëhet ngritja e vetëdijes dhe përmes së cilëve do të krijohen tregime alternative.
  • Tejkalimi i mungesës së koordinimit të institucioneve dhe adresimi i problemeve lokale me veprime specifike


Оваа веб-страница е креирана и се одржува со финансиска поддршка на Европската Унија. Нејзината содржина е единствена одговорност на проектот “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)” и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

IEP © 2024.

All Rights Reserved.